Psykoterapiaa ja Energiahoitoja

Suvi Nie­mi­nen

Kaipaatko tukea elämäsi haasteisiin?

Haluaisitko lisää energiaa ja hyvinvointia elämääsi?

 

Meil­lä kai­kil­la on elä­mäs­sä haas­ta­via vai­hei­ta ja tilan­tei­ta, jol­loin kai­paam­me toi­sen ihmi­sen tukea löy­tääk­sem­me ymmär­rys­tä itseem­me ja elä­määm­me. Psy­ko­te­ra­pia tar­jo­aa yhden­lai­sen mah­dol­li­suu­den tar­kas­tel­la omaa elä­mään­sä ja sisin­tään ammat­ti-ihmi­sen tuel­la: mitä on juu­ri nyt meneil­lään ja mitä elä­mäl­tään halu­aa.

Tera­pias­sa voit tut­kia sitä, mikä sinua askar­rut­taa tai min­kä koet ongel­mak­si. Nii­tä voi­vat olla esi­mer­kik­si ras­kas elä­män­ti­lan­ne, masen­nus, ahdis­tus, kehon selit­tä­mät­tö­mät oirei­lut ja pakon­omai­set teke­mi­set tai aja­tuk­set. Psy­ko­te­ra­pian tar­koi­tuk­se­na on kuun­nel­la itse­ään, löy­tää yhteys itseen­sä ja sitä kaut­ta uusien näkö­kul­mien ja mah­dol­li­suuk­sien avau­tu­mi­nen ja hyvän tule­vai­suu­den luo­mi­nen. Työs­ken­te­ly poh­jau­tuu aina asiak­kaan omiin toi­vei­siin ja tavoit­tei­siin. Tera­pias­sa voi käy­dä vaik­ka vain ker­ran, tai se voi olla pidem­piai­kai­nen pro­ses­si. Tera­pi­aa on saa­ta­vis­sa myös pareil­le.

Psy­ko­te­ra­pian hyvä­nä tuke­na toi­mii ener­gia­hoi­to. Ener­gia­hoi­dos­sa pure­taan kehon stres­si­ti­laa ja ener­gi­soi­daan kehoa. Psyyk­ki­nen kuor­mi­tus vai­kut­taa aina kehoon, ja sik­si onkin tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio mie­len lisäk­si kehon tun­te­muk­siin ja oirei­siin ja hoi­taa myös kehoa. Ener­gia­hoi­dos­sa kuten psy­ko­te­ra­pias­sa­kin ihmi­nen avaa yhteyt­tä itseen­sä; ener­gia­hoi­dos­sa se vain tapah­tuu kehon kaut­ta. Ener­gia­hoi­toon voit tul­la myös ilman psy­ko­te­ra­pi­aa esi­mer­kik­si fyy­sis­ten oirei­den tai kipu­jen vuok­si tai vaik­ka vain ren­tou­tuak­se­si.

Vas­taan­ot­to­ti­la­ni sijait­see Hel­sin­gis­sä Vii­kis­sä ja Mal­mil­la.

Ter­ve­tu­loa!

Soi­ta 050 380 4274. Lähe­tä teks­ti­vies­ti, jos en voi vas­ta­ta soit­too­si. Voit myös lähet­tää yhtey­den­ot­to­pyyn­nön yhteys­tie­dot-sivul­la ole­van lomak­keen kaut­ta tai säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen info@toinenmieli.fi. 

Elo­kuun tar­jouk­se­na ener­gia­hoi­to hin­taan 55 € (norm. 65 €). Tar­jous on voi­mas­sa 3.-31.8 ja kos­kee vain uusia varauk­sia.

En toi­mi Kelan kus­tan­ta­man psy­ko­te­ra­pian pal­ve­lun­tuot­ta­ja­na.

Sisälläsi asuu viisaus. Kuuntele, niin löydät vastaukset.

Palvelut

Yksilöterapiaa

Elä­män haas­tei­siin ja muu­tok­sen tuek­si

Pariterapiaa

Ongel­mien sel­vit­te­lyyn ja
kump­pa­nuu­den vah­vis­ta­mi­seen

Energiahoitoa

Stres­sin lie­vit­tä­mi­seen ja hyvin­voin­nin tuek­si

Psykoterapiaa ja Energiahoitoa

Mie­lel­le ja kehol­le

Terapiaryhmiä

Itsen­sä kehit­tä­mi­seen ja voi­maan­tu­mi­seen

Poimintoja asiakkaiden palautteista

Sain työ­ka­lu­ja han­ka­liin tilan­tei­siin ihmis­ten kans­sa. Nii­tä pys­tyin siir­tä­mään arkeen.

Minua hel­pot­ti, kun sain pur­kaa aja­tuk­sia­ni. Opin itses­tä­ni monia asioi­ta.

Olet hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä. Sinul­le on help­po puhua.

Minua aut­toi, kun kävim­me tilan­tei­ta tar­kas­ti läpi. Näin muu­ta­kin kuin sen, mitä olin aja­tel­lut.

Sain puhua minul­le tär­keis­tä ja vai­keis­ta asiois­ta. Sinä et tuo­min­nut tai arvos­tel­lut.